Privacyverklaring - Careers

Vul het onderstaande formulier in voor vragen of opmerkingen over of in geval van problemen met de privacyverklaring of de manier waarop ING gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt.

Wat doen we met de informatie die je met ons deelt?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen als dat wettelijk verplicht is en als sprake is van gerechtvaardigde belangen. Wanneer je op een vacature solliciteert, verzamelen, gebruiken en bewaren we je persoonsgegevens ten behoeve van het wervingsproces, bijvoorbeeld om te controleren of je de juiste kwalificaties voor de betrekking hebt.

Nadat je een voorwaardelijk aanbod hebt ontvangen, kan ING je persoonsgegevens gebruiken voor een antecedentenonderzoek dat deel uitmaakt van de behandeling van je sollicitatie naar een betrekking of opdracht. We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals je politieke of religieuze overtuigingen, ras en strafblad, tenzij dit strikt noodzakelijk is en door de wet wordt vereist of wanneer je ervoor kiest dergelijke informatie met ons te delen.

We bewaren je persoonsgegevens zolang je bij ons werkt en ook nog enige tijd daarna. We mogen je persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of als je ons toestemming hebt gegeven om de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor toekomstige vacatures. Je persoonsgegevens worden dan ook niet langer bewaard dan nodig is.

Hoe kun je gebruikmaken van je rechten volgens de AVG?

Als je gebruik wilt maken van je rechten zoals het recht op correctie of verwijdering van je gegevens of het recht om een klacht in te dienen, vul je het onderstaande formulier in. Een volledig overzicht van al je rechten vind je in de privacyverklaring voor medewerkers van ING. Deze wordt op verzoek toegezonden. Onze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke gegevens we over je verzamelen en hoe we deze verwerken. De verklaring geldt voor alle voormalige, bestaande en toekomstige medewerkers van ING.

Opgelet: Dit contactformulier kan enkel gebruikt worden voor vragen met betrekking tot Data privacy.

Terug naar boven