Privacy statement ING wervings- en selectieprocedure

Dit is het privacy statement voor alle kandidaten die deelnemen aan de wervings- en selectieprocedure van ING. Hierin kun je lezen hoe ING tijdens deze procedure omgaat met jouw persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

ING is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De contactgegevens van ING:

 • Bezoekadres: Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam ZO
 • Postadres: Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam

2. Functionaris voor de Gegevensbescherming

ING heeft een functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze functionaris houdt binnen de organisatie van ING toezicht op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving. Het mailadres van deze functionaris: dpo.office@ing.nl.

3. Herkomst persoonsgegevens

De manieren waarop ING aan jouw persoonsgegevens komt zijn de volgende:

 • Je verstrekt zelf deze gegevens aan ons,
 • Je verstrekt deze gegevens aan ons via een derde, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, of een referentie,
 • Openbare bronnen zoals zoekmachines en gedeelten van sociale media die niet privé zijn,
 • Via sourcing, bijvoorbeeld LinkedIn.

4.  Grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op meerdere grondslagen:

 • Op basis van jouw expliciete toestemming. Deze kun je uiteraard altijd weer intrekken.
 • Op basis van gerechtvaardigd belang, te weten het werven en selecteren van geschikte en bekwame medewerkers.
 • Als je wordt aangenomen: op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het maken en bewaren van een kopie van je ID-bewijs in het kader van de belastingwetgeving, en/of op basis van de te sluiten arbeidsovereenkomst.

5.  Doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor legitieme bedrijfsmatige doeleinden, zoals:

- Human resources en personeelszaken

Als je (toekomstige) werkgever verwerken we informatie over je die noodzakelijk is om te voldoen aan onze verplichtingen op basis van je arbeidsovereenkomst of een ander contract met ons (of om op jouw verzoek de benodigde stappen te nemen voordat een contract wordt aangegaan). Ook verwerken we informatie over je die nodig is voor administratieve doeleinden en om onze relatie met jou te onderhouden, bijvoorbeeld ten behoeve van werving en detachering, vergoedingen, betalingen, belastingzaken, loopbaan- en talentontwikkeling, regelgeving ten aanzien van handel met voorkennis, prestatiebeoordelingen, opleidingen, reiskosten en andere onkosten, communicatie met medewerkers, personeelsanalyses, internationale opdrachten, beslechting van conflicten en juridische procedures.

- Bedrijfsprocessen en intern management

We kunnen informatie over je verwerken ten behoeve van zaken als werkroosters, urenregistratie, beheer van bedrijfseigendommen, centrale verwerking uit efficiëntieoverwegingen, interne audits en onderzoeken, implementatie van regelgeving ten aanzien van handel met voorkennis en andere vergelijkbare regelgeving, de implementatie van business controls en het faciliteren van efficiënte en doelmatige elektronische communicaties binnen ING.

- Gezondheid, veiligheid en beveiliging

We verwerken gegevens over je waarmee we je medewerkersstatus, toegangsrechten en naleving van de binnen ING geldende regels kunnen controleren. Dit doen we om je een veilige en gezonde werkomgeving te kunnen bieden en om de eigendommen, producten, diensten en reputatie van ING te beschermen.

- Organisatorische analyses en ontwikkelingen en managementrapportages

Hieronder vallen doeleinden zoals het houden van enquêtes onder medewerkers, het management van fusies, overnames en desinvesteringen en de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van managementrapportages en analyses.

- Wettelijke verplichtingen

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan de wet- en regelgeving en de sectorspecifieke regelgeving die op ING van toepassing is.

- Bescherming van je vitale belangen

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om je vitale belangen te beschermen, bijvoorbeeld in geval van dringende medische hulp.

- Voorkomen en herkennen van fraude en gegevensbeveiliging

We zijn verplicht om de beveiliging en integriteit van ING en van de financiële sector als geheel te bewaken. Dit betekent dat we informatie verzamelen waarmee we activiteiten met negatieve gevolgen voor ING of andere financiële instellingen kunnen herkennen, voorkomen en onderzoeken. Het betekent ook dat we informatie verzamelen om daadwerkelijke of pogingen tot criminele of ongewenste activiteiten te bestrijden, voorkomen en op te sporen. En dat we deelnemen aan en gebruikmaken van sectorspecifieke en andere waarschuwingssystemen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan regelgeving ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

6.  Externe partijen

IBM voert voor ING een gedeelte van de personeelsadministratie van ING uit. Dat betekent dat ook IBM jouw gegevens zal verwerken. De medewerkers van IBM bevinden zich in landen binnen Europa. ING blijft zelf verantwoordelijk voor de verwerking door IBM van jouw persoonsgegevens.

Als je bij ons in dienst treedt kunnen je persoonsgegevens worden gedeeld met ING-entiteiten in het buitenland, ook buiten Europa. Dat kan in de volgende gevallen:

 • Je solliciteert naar een functie bij een ING-entiteit in het buitenland. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van de door ING vastgestelde Global Data Protection Policy for Employee Data,  goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • ING maakt gebruik van IT-leveranciers die buiten Europa zijn gevestigd. In dat geval zal ING er voor zorgen dat deze doorgifte plaats vindt in lijn met de privacywetgeving.

7.  Hoe lang worden je persoonsgegevens door ons bewaard?

Als je wordt afgewezen bewaren we je persoonsgegevens een jaar, voor toekomstige vacatures, tenzij je hebt aangegeven dat we ze niet langer dan een maand mogen bewaren

Als je bij ons in dienst treedt bewaren we je persoonsgegevens zolang je bij ons werkt en ook nog enige tijd daarna. We mogen je persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of als je ons toestemming hebt gegeven om de gegevens te bewaren.

8.  Hoe kun je gebruikmaken van je rechten?

Als sollicitant heb je het recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering en/of dataportabiliteit van je persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen. Een volledig overzicht van al je rechten vind je in de internationale privacyverklaring voor medewerkers van ING. Deze wordt je op je verzoek toegezonden. Onze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke gegevens we over je verzamelen en hoe we deze verwerken. De verklaring geldt voor alle voormalige, bestaande en toekomstige medewerkers van ING.

Voor vragen of klachten kun je onderstaand formulier invullen.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9.  Wijziging van het Privacy Statement

Het kan zijn dat er in de loop van de tijd veranderingen in het gebruik van persoonsgegevens plaatsvinden door nieuwe gegevensverwerkingen. De meest actuele versie vind je op onze site.

Opgelet: Dit contactformulier kan enkel gebruikt worden voor vragen met betrekking tot Data privacy.

Terug naar boven