Juridische informatie

Voorwaarden voor het gebruik van deze website: uitsluiting van aansprakelijkheid.

(Deze juridische informatie is een vertaling van de originele Engelstalige disclaimer, zoals opgenomen op de Engelstalige versie van deze site. Bij onduidelijkheden prevaleert de Engelstalige tekst.)

Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. In deze website kan algemene informatie worden gevonden over individuele producten of daaraan gekoppelde diensten op het gebied van bankieren, verzekeren of vermogensbeheer. Geen enkele informatie op deze website dient echter te worden gezien als een aanbod tot verkoop van effecten noch als beleggingsadvies. Verzoeken om informatie over deze onderwerpen dienen gericht te worden aan de individuele bedrijfsonderdelen en/of bedrijven van ING Groep N.V. (hierna te noemen 'ING Groep'). 

Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 

Gelinkte internetsites

ING Groep omvat een verscheidenheid aan bedrijven (de 'ING-bedrijven'), waarvan een groot aantal onder eigen merknaam opereert. Vrijwel ieder ING-bedrijf, bedrijfsonderdeel of productgroep beschikt over een eigen website op internet, waarin informatie over producten en diensten wordt aangeboden. Voor meer informatie wordt verwezen naar die websites. In deze website zijn hyperlinks opgenomen naar de websites van ING-bedrijven, bedrijfsonderdelen en productgroepen.

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ING Groep wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. ING Groep, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de ING-bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

ING Groep draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat ING Groep de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; ING Groep aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. ING Groep behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beÎindigen.

Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn. 

Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij ING Groep of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiÎren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over ING Groep. 

Handelsmerken, service-merken en logo's

De eigendom van handelsmerken, service-merken en logo's ('merken') die op deze site en/of op enige andere website van ING-bedrijven voorkomen, berust bij die ING-bedrijven. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het desbetreffende ING-bedrijf. 

Geen aansprakelijkheid

Hoewel ING Groep en de ING-bedrijven zich inspannen om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. ING Groep en de ING-bedrijven wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site en/of websites van andere ING-bedrijven, ongeacht of ING Groep en/of de ING-bedrijven zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

ING Groep verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

ING Groep geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. 

SEC-deponeringen

Voor bezoekers van de site investors.ing.com is gemakshalve een link opgenomen naar deponeringen van ING bij de SEC (Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse beurstoezichthouder). U kunt de deponeringen van ING bij de SEC bekijken in de 'EDGAR Database'(Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval system) door te linken naar de site van de SEC: http://www.sec.gov/edgarhp.htm (zoek op 'ING' of 'ING Groep').

Afzonderlijke verklaringen die voorkomen in de deponeringen van ING bij de SEC dienen gelezen te worden in samenhang met en in de context van de volledige documenten waarin zij zijn opgenomen, inclusief documenten die daarin bij verwijzing zijn opgenomen, in plaats van als op zichzelf staande verklaringen. ING Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het actualiseren van haar SEC-deponeringen, anders dan waartoe zij wettelijk is verplicht.

Terug naar boven
Luister