ING Sollicitatiecode

Algemeen

Wij hebben ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Fit zijn en blijven voor het werk van vandaag en morgen is essentieel; werken aan je ontwikkeling is hier onlosmakelijk mee verbonden. De overstap naar een nieuwe baan kan daartoe bijdragen. Of je nu van buiten ING komt of al bij ING werkzaam bent en toe bent aan een nieuwe uitdaging. Wij vinden daarbij transparantie van groot belang.

Deze sollicitatiecode bevat richtlijnen voor zowel ING als haar sollicitanten. Het doel van deze code is om een transparante en eerlijke wervings- en selectieprocedure tot stand te brengen.

Sollicitanten

  • Interne sollicitanten: ING medewerkers met een arbeidsovereenkomst met een van de juridische entiteiten van ING wereldwijd.
  • Externe sollicitanten: iedere sollicitant die geen arbeidsovereenkomst heeft met een van de juridische entiteiten van ING wereldwijd. Een flex-medewerker, werkzaam bij ING, wordt beschouwd als een externe sollicitant

Uitgangspunten

  • Afspraken die in het kader van de CAO en het Sociaal Plan ING 2018-2022 zijn gemaakt zijn leidend
  • De definitie van en afspraken omtrent voorrangskandidaten zijn terug te vinden in het Sociaal Plan ING 2018-2022.

10 Spelregels

Regel 1

Elke reguliere vacature wordt gedurende een periode van 10 werkdagen eerst intern uitgezet, alvorens tot externe werving wordt over gegaan. Ben jij interne medewerker met een voorrangspositie als bedoeld in het Sociaal Plan, wees je dan bewust dat je binnen 5 werkdagen op een vacature dient te reageren en daarbij je voorrangsstatus kenbaar maakt,  om van dit recht gebruik te kunnen maken. 

*Indien op de interne publicatie, gezien de aard van de functie en functie-eisen, redelijkerwijs geen passende reacties verwacht mogen worden, houdt ING zich het recht voor interne en externe werving tegelijkertijd op te starten. Dit heeft uiteraard geen consequenties voor de positie van voorrangskandidaten.

Regel 2

Wij vinden in een gedegen werving en selectietraject wederzijdse transparantie van belang. Het streven is dan ook om jou als kandidaat te voorzien van alle relevante informatie met betrekking tot de vacature en de te doorlopen procedure. Wij verwachten hetzelfde van jou. Dit om zo snel mogelijk in te kunnen schatten of een eventuele match aanwezig is, wat zowel voor ons als voor jou als kandidaat gunstig is. Zo is er voor iedere te vervullen vacature een functieprofiel en vacatureomschrijving beschikbaar. Deze bevatten in ieder geval de essentiële informatie met betrekking tot de voornaamste taken en bevoegdheden, organisatiecontext, functieschaal (of een indicatie van de functieschaal), standplaats en werkterrein van de betreffende functie en de functie-eisen en/of competenties (zowel met betrekking tot vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) als gedrag, persoonlijke kenmerken of competenties). Eisen aan de functie ten aanzien van persoonlijke kenmerken worden uitsluitend gesteld, indien dit in verband met een goede functievervulling strikt noodzakelijk is.  Voor zover van toepassing bevat de vacaturetekst tevens informatie over: bijzondere arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden, zoals ploegendienst, consignatiedienst en arbeidsduur; en bijzondere elementen in de procedure, zoals bijvoorbeeld groepsselectie, inspraakprocedure, assessment, psychologisch onderzoek, veiligheidsonderzoek en eventueel een sluitingsdatum voor de sollicitatie. Laat dit echter geen belemmering zijn voor jou als sollicitant om daar in een gesprek nog extra verdiepingsvragen over te stellen. Daarnaast zullen wij er naar streven om jou in een zo vroeg mogelijk stadium in te lichten over de sollicitatieprocedure, timings en bijbehorende gesprekspartners.  Wij zullen jou daarentegen gedurende het selectietraject vragen relevante, originele diploma’s en cijferlijsten mee te brengen. Evenals een geldig identificatiedocument. Mocht je over andere relevante documenten beschikken schroom niet deze ook mee te nemen naar het gesprek. 

Regel 3

Het inwinnen van informatie over jou als sollicitant bij derden vindt uitsluitend plaats, nadat jij hiervoor (schriftelijk) toestemming hebt gegeven. Uiteraard houdt de op te vragen informatie direct verband met de te vervullen vacature en zal geen inbreuk worden gemaakt op jouw persoonlijke levenssfeer. Zo zullen wij geen vragen stellen over jouw gezondheidstoestand of eventueel ziekteverzuim in het verleden. Daarnaast zal de informatie ook met jou worden gedeeld zodat je de mogelijkheid hebt daarop te reageren.  Voor een psychologisch onderzoek laten wij ons adviseren door psychologische adviesbureaus die zich gebonden achten aan de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP-code). Dit houdt onder andere in dat jij als sollicitant van tevoren op de hoogte wordt gebracht over de gang van zaken bij het onderzoek. En dat de psycholoog ook (schriftelijk) toestemming nodig heeft van jou om de resultaten van het onderzoek aan ons te kunnen verstrekken.

Regel 4

Wij vinden in dit kader dat zorgvuldigheid enerzijds en doorlooptijd anderzijds met elkaar in balans dienen te blijven. Wij streven er dan ook naar om iedereen binnen 2 weken een reactie te geven; om de sollicitatieprocedure van werving tot aanstelling in principe maximaal drie maanden te laten duren en gedurende die periode maximaal drie selectiegesprekken te houden. Uiteraard kan het voorkomen dat hier gemotiveerd van afgeweken wordt. Indien jij op enig moment gedurende de sollicitatieprocedure wordt afgewezen, stellen wij ons tot doel jou dit binnen 1 week te laten weten, waarbij de afwijzing zo goed mogelijk zal worden toegelicht. 

Regel 5

Je mag van ING verwachten, maar wij verwachten ook van jou, dat met alle sollicitaties, (persoons-) gegevens en eventuele andere informatie vertrouwelijk wordt omgegaan. Wij zullen er dan ook zoveel mogelijk naar streven dat sollicitanten voor dezelfde functie tijdens het bezoek niet met elkaar in contact komen. Zeker als het hier interne kandidaten betreft.

Regel 6

Voor een goed verloop van de procedure is het van belang dat je als kandidaat digitaal solliciteert via het sollicitatiesysteem. Zorg dat je, indien een sluitingsdatum staat vermeldt, bijtijds reageert. Anders loop je het risico dat jouw sollicitatie niet meer in behandeling wordt genomen, want wij zijn als werkgever niet verplicht om reacties die na de sluitingsdatum zijn binnen gekomen nog in de selectie mee te nemen.

Regel 7

Ter beperking van veiligheidsrisico’s wordt doorgaans, aan het einde van de sollicitatieprocedure een zogenaamde pre-employment screening uitgevoerd. Waarbij eerder door de sollicitant verstrekte gegevens opnieuw door ING kunnen worden gecontroleerd en aan de kandidaat wordt gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te leveren. Voor sommige functies is een aanvullend veiligheidsonderzoek vereist. Met een veiligheidsonderzoek wordt beoogd een inschatting te maken van de moraliteit en integriteit van betrokkene in relatie tot de te vervullen functie. Daarover wordt je uiteraard geïnformeerd. Je kunt te allen tijde beslissen - onder intrekking van je sollicitatie – om geen toestemming te geven voor het instellen van een veiligheidsonderzoek. Elke vorm van nader onderzoek wordt betaald door ING. Aan nieuwe medewerkers die van buiten ING komen zal gevraagd worden om binnen 3 maanden na indiensttreding de bankierseed af te leggen. 

Regel 8

Hoewel wij bij het vervullen van een vacature een zorgvuldig proces doorlopen waarin weloverwogen beslissingen worden genomen, wordt het aantal personen dat namens ING bij de eerste en verdere selectie betrokken is zo beperkt mogelijk gehouden. Personen en instellingen die niet direct betrokken zijn bij de selectie, krijgen alleen na (schriftelijke) toestemming van sollicitanten informatie over zijn of haar gegevens. Gedurende de volledige procedure worden er geen vragen gesteld die voor de functievervulling niet relevant zijn, zoals over gezondheid, eventuele zwangerschap(swens), geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of etniciteit.

Regel 9

Gegevens van sollicitanten die gedurende het selectieproces worden afgewezen kunnen alleen na toestemming van de desbetreffende sollicitant worden bewaard. En zullen na 1 jaar alsnog worden verwijderd. 

Regel 10

Op de in het sollicitatiedossier opgenomen gegevens van jou, is het ING Privacy Statement van toepassing.

Interne overstap

Op medewerkers van ING willen we het beroep doen om bij een interne overstap hun managers waar mogelijk in een zo vroeg mogelijk stadium in te lichten over de eventuele verandering die gaat plaatsvinden, zodat de organisatie daarop bijtijds kan anticiperen. Om de overstap te formaliseren worden bij aanstelling de gemaakte afspraken vastgelegd in een overplaatsingsbericht. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt de in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn van de medewerker als uitgangspunt voor de datum van overgang naar de nieuwe functie. Echter de latende en ontvangende manager kunnen hier, in afstemming met de medewerker, afwijkende afspraken over maken, met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Klachtprocedure

Ben je van mening dat ING in strijd met de bepalingen van deze code heeft gehandeld,  dan kun je daarover een schriftelijke klacht indienen. Stuur dan een mail naar employeerelations@ing.com onder vermelding van de naam van de vacature en het vacaturenummer.

Na ontvangst van de klacht word je geïnformeerd over de verdere procedure en ontvang je het toepasselijke klachtreglement.

Terug naar boven
Luister