Privacy statement

ING BANK A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri sorumlusunun kimliği

ING Bank A.Ş. (“Bankamız”) olarak, çalışanlarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

İşbu kanal aracılığı ile yaptığınız başvurunuza istinaden sisteme yüklediğiniz/gönderdiğiniz kişisel verileriniz (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, fotoğrafınız, iletilen CV’deki genel bilgiler ve test sonuçlarınız v.s.), sağlanan referansların kontrol edilmesi, başvurulan pozisyon açısından gerekli araştırmaların yapılması, ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, test süreçlerinin yürütülmesi, mülakat sürecine dahil edilip edilmeyeceğinizin değerlendirilmesi ve bu hususlarda sizinle iletişime geçilmesi için işlenmekte olup bu veriler 18 ay süre ile Bankamız tarafından saklanmaktadır. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Politika ve Prosedürlerine uyum, Bankamızın faaliyetlerinin mevzuata ve ING Global standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi, veri güvenliğinin temini amaçlarıyla da işlenebilecektir.

3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, başvurunuza konu pozisyon ve çalışmak istediğiniz Grup firmamıza istinaden danışmanlık firmaları, Bankamızın iştirakleri, ana hissedarımız ING Bank N.V. ve ING Bank N.V.’nin doğrudan ve dolaylı bağlı kuruluş ve iştiraklerine aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz işleme amaçları dahilinde başvurunuzu ilettiğiniz elektronik kanal üzerinden ya da sözlü, yazılı ya da e-mail vasıtası ile toplanabilecektir.

5. Veri sahibinin hakları

Mevzuat uyarınca, işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin:

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme;
 • bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; silinmesini veya yok edilmesini isteme 2
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;
 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, silinmesini veya yok edilmesini isteme.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan herhangi birini kullanarak;

 • Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8, 34467 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresine veya herhangi bir şubemize kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Bankamızın ingbank@hs03.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Bankamızın ING.Destek@ingbank.com.tr adresine; veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Bankamız, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Back to top
Listen