Informacja ING Banku Śląskiego S.A. wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem ochrony danych w Banku ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice (Bank). Z inspektorem ochrony danych Banku można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Banku najlepiej z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” lub adres elektroniczny - abi@ingbank.pl

2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Bank przetwarza Twoje dane, w następujących celach:

2.1. Realizacji procesu rekrutacji,

2.2. Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą.

2.3. Wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku:

  3. Kategorie danych osobowych

  Bank będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

  • nazwiska i imiona;
  • data urodzenia;
  • adres zamieszkania lub pobytu;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  • wykształcenie;
  • numer telefonu;
  • adres e-mail;
  • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych;
  • inne dane, które zawarłeś w swojej ofercie pracy.

  Podanie danych z punktu 3.1 - 3.5 wynika z przepisów prawa i jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowe dane  są podawane dobrowolnie i wymagają Twojej wyraźnej zgody, a ich brak nie wywołuje żadnych ujemnych skutków.

  4. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?

  Bank przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane mogą być jednak także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Dopuszcza się następujące cele drugorzędne:

  • przeniesienie danych do archiwum, lub
  • audyty i/ lub postępowania wyjaśniające, lub
  • wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej lub
  • rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych.

  5. Kategorie odbiorców danych.

  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy, oraz wyraźnie wskazanych przez Ciebie.

  Bank będzie przekazywał dane do podmiotów Grupy ING na podstawie Wewnętrznych Reguł Korporacyjnych zapewniających należyty poziom ochrony Twoich danych osobowych.

  6. Jak długo Bank będzie przetwarzał dane.

  Bank będzie przetwarzać Twoje dane do zamknięcia procesu rekrutacji. W przypadku Twojej wyraźnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będą przetwarzane przez okres dwóch lat od ich otrzymania.

  7. Informacja o Twoich prawach.

  Masz  prawo żądania od Banku dostępu do dotyczących  danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania ich kopii oraz przeniesienia do innego administratora. W celu wykonania swoich praw skontaktuj się poprzez adres: rekrutacja@ing.pl

  Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

  Uwaga dla kandydatów:

  Oferty pracy składane poza informatycznym systemem rekrutacyjnym prosimy  zaopatrzyć w zapis wyrażający wyraźną dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy.

  Wzór zgody:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.”

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

  Powrót do góry