Informacja ING Banku Śląskiego S.A. wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z inspektorem ochrony danych w Banku ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice (Bank). Z inspektorem ochrony danych Banku można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Banku najlepiej z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” lub adres elektroniczny – abi@ing.pl 

2. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Bank przetwarza Twoje dane, w następujących celach:

 • realizacji procesu rekrutacji,
 • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą.
 • wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Banku:
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników oraz klientów) i mienia Banku. Dotyczy to również monitoringu placówek Banku – z zachowaniem prywatności i godności osób;
 • zapewnienia bezpieczeństwa środków i transakcji, które nie wynika z obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez Bank;
 • dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Banku lub podmiotu, który Bank reprezentuje.

  3. Kategorie danych osobowych

  Bank będzie przetwarzał następujące dane osobowe: 

  3.1 nazwiska i imiona; 

  3.2 data urodzenia; 

  3.3 adres zamieszkania lub pobytu; 

  3.4 przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 

  3.5 wykształcenie; 

  3.6 numer telefonu; 

  3.7 adres e-mail; 

  3.8 wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych; 

  3.9 inne dane, które zawarłeś w swojej ofercie pracy.

    

  Podanie danych z punktu 3.1 do 3.5 wynika z przepisów prawa i jest konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dodatkowe dane  są podawane dobrowolnie i wymagają Twojej wyraźnej zgody, a ich brak nie wywołuje żadnych negatywnych skutków.

  4. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?

  Bank przetwarza dane w celu, do którego zostały zebrane (cel pierwszorzędny). Dane mogą być również przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Dopuszcza się następujące cele drugorzędne: 

  (a) przeniesienie danych do archiwum, lub 

  (b) audyty i/ lub postępowania wyjaśniające, lub 

  (c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej lub 

  (d) rozstrzyganie sporów, prowadzenie spraw sądowych.

   5. Kategorie odbiorców danych

   Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów: 

   • upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
   • którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności, w związku z realizacją umowy,
   • wyraźnie wskazanych przez Ciebie.

   Bank będzie przekazywał dane do podmiotów Grupy ING na podstawie Wewnętrznych Reguł Korporacyjnych, zapewniających należyty poziom ochrony Twoich danych osobowych.

   6. Jak długo Bank będzie przetwarzał dane

   Bank będzie przetwarzać Twoje dane do zamknięcia procesu rekrutacji. W przypadku Twojej wyraźnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będą przetwarzane przez okres czterech lat od ich otrzymania.

   7. Informacja o Twoich prawach

   Masz prawo żądania od Banku dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto, w przypadkach przewidzianych prawem, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, uzyskania ich kopii oraz przeniesienia do innego administratora. 

   W celu wykonania swoich praw skontaktuj się Bankiem poprzez adres e-mail: rekrutacja@ing.pl  

   Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

   Uwaga dla kandydatów:

   Oferty pracy składane poza informatycznym systemem rekrutacyjnym prosimy  zaopatrzyć w zapis wyrażający wyraźną dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ING Bank Śląski S.A. w procesie rekrutacji. 

   Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy.

   W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail rekrutacja@ing.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

   Wzór zgody:

   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ING Bank Śląski S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.”

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ING Bank Śląski S.A. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ING Bank Śląski S.A. dla potrzeb przyszłych rekrutacji przez okres czterech lat od wysłania oferty pracy.

   Powrót do góry
   Słuchaj